Witamy i zapraszamy do wolontariatu w Husum i okolicy

Wolontariat to dobrowolne i nieodp?atne dzia?ania, ?wiadczone na rzecz innych, wykraczaj?ce poza wi?zi rodzinne i kole?e?skie.

Wolontariusz to osoba pracuj?ca na zasadzie wolontariatu. Wed?ug Ustawy o dzia?alno?ci po?ytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i ?wiadomie oraz bez wynagrodzenia anga?uje si? w prac? na rzecz osób, organizacji pozarz?dowych, a tak?e rozmaitych instytucji dzia?aj?cych w ró?nych obszarach spo?ecznych.

Wolontariuszem mo?e by? ka?dy, bez wzgl?du na zaj?cia, p?e? i narodowo?? oraz pogl?dy polityczne czy religijne.

Tak naprawd? liczy si? jedynie zaanga?owanie i ch?? niesienia pomocy, a wiec wolontariuszem mozesz stac sie i Ty!!

Jako organizacja zajmujaca sie dzialalnoscia woluntarystyczna chcemy dac szanse wszystkim mlodym ludziom z krajow Unie Europejskiej, ktore maja ochote zaangazowac sie spolecznie i socjalnie, zdobyc nowe doswiadczenia, miec satysfakcje z walsnej pracy jak rowniez sie w niej realizowac i rozwijac. Ta dobrowolna pomoc jest czesto dla wolontariuszy pierwszym krokiem na rynek pracy podnoszacym kwalifikacje zawodowe, poniewaz zamieszczenie w CV informacji o dzia?alno?ci dobroczynnej jest dowodem na to, ?e kandydat do pracy potrafi dzia?a? równie? bez wynagrodzenia. Wolontariat to nie tylko wspaniala przygoda zycia-ktora warto przyzyc, to czasami odskocznia od codziennych spraw, poznanie swoich mocnych i slabych stron, zawieranie interesujacych znajomosci jak rowniez wykorzystywanie swoich umiejetnosci w praktyce i zdobywanie nowych. Dla wielu z nas jest wolontariat mozliwoscia spelnienia marzen osobistach jak rowniez i zawodowych!

Dzieki temu, ze w  naszej organizacji znajduja sie wolontariusze z roznych krajow Uni Eurpoejskiej, daje to szanse „nowym zainteresowanym“ na dodatkowe atrakcje i przygode poznania nowych interesujacych osob z rejonow o odmiennej kulturze, obyczajach czy pogladach religijnych.

Po zako?czeniu wolontariatu na ?yczenie zainteresowanego wystawiane jest za?wiadczenie, które jest potwierdzeniem wykonywania pracy w charakterze wolontariusza.